Asociația Culturală Română Helsinki Finlanda
 

          Asociația Culturală Română Helsinki

Scopul asociației este de a face cunoscută România prin valorile culturale, literatura, artă, muzică, tradiții și acționează pentru păstrarea identitații culturale si spirituale a comunitătii române din Finlanda. Asociația organizează diverse evenimente culturale, spectacole de teatru, film, expozitii, sesiuni de prezentări, spectacole de muzică, cursuri de limbă, tabere de cultură si tradiții, prelegeri, alte evenimente culturale, călătorii personale și în grup, informații și activități de editare pentru cresterea nivelului de cunștințe despre România în Finlanda. Asociația lucrează în cooperare cu alte asociații culturale, asociații de prietenie din  Finlanda și asociații similare. Fondurile asociației provin din cotizatia membrilor, proiecte, donații, sponsorizări, programe, organizarea de colecte și loterii.

Membrii

Asociației i se poate alatura oricine accepta statutul și scopul asociației. Calitatea de membru este aprobată de conducerea asociației. Președinte de onoare sau membru de onoare poate deveni orice persoană care a sustinut in mod sistematic activitatea asociației, fiind propusă de către conducere în cadrul ședinței asociației.

Demiterea și excluderea membrilor

Membrii au dreptul de a-și da demisia din asociație prin cerere scrisă adresată conducerii, președintelui sau prin informarea în cadrul ședinței asociației cu înscrierea în procesul verbal al ședinței. Consiliul de administrație poate expulza un membru din partea asociației dacă membrul nu a plătit cotizația, nu și-a îndeplinit sarcinile asumate la înscrierea în asociație, daca a adus prejudicii semnificative în cadrul asociației sau daca nu mai indeplinește condițiile statutare.

Cotizația de membru

Cotizația anuală este decisa la sedinta de primăvară. De la președintele de onoare și membrii de onoare nu se percep cotizații.

Conducerea

Conducerea asociației este asigurată de  președinte și cel putin patru membri aleși la ședinta de primăvară (alți patru înlocuitori) și perioada de funtionare a administrației este anul calendaristic. Conducerea numește din cadrul ei vice-președintele, secretarul, contabilul și alte persoane necesare desfăsurării activității.

Administrația se întrunește la solicitarea președintelui sau vice-președintelui, când consideră că este necesar acest lucru sau cand acest lucru este solicitat de jumătate din membrii administrației. Sistemul de vot este majoritatea simplă. În caz de balotaj, președintele are un vot hotărâtor în urma alegerilor prin vot secret. Angajarea în  numele asociației

În numele asociației pot angaja președintele, vicepreședintele, secretarul și contabilul sau doi împreuna (semnat de președinte).

Anul bugetar și bilanțul contabil

Anul bugetar al asociației este anul calendaristic. Bilanțul semnat de contabil precum și raportul de activitate al administrației se înmânează spre auditare cu cel putin trei săptamâni înainte de sedinta de primăvară.

 Ședințele asociației

Asociația va organiza cel putin doua sedințe pe an. Sedința de primavără a asociației  în ianuarie- mai și ședinta din toamnă în septembrie- decembrie, date stabilite de conducere.  O reuniune extraordinară are loc atunci când adunarea asociației decide astfel sau în cazul în care conducerea consideră că este necesar sau atunci când cel putin o zecime (1 / 10) a membrilor de vot ale consiliului o cer în scris. Sedinta are loc în termen de treizeci de zile de la solicitarea făcută de conducere.

În sedinta asociației, fiecare membru are dreptul la un vot. În cadrul sedințelor funcționează sistemul de vot cu majoritate simplă. În caz de balotaj, președintele are vot hotărâtor, în urma alegerilor prin vot secret.

Convocarea reuniunilor asociației

Conducerea trebuie să convoace plenul asociației la ședințe cu cel putin 7 zile înainte de ședintă prin scrisoare elecronică sau invitație trimisă acasă.

Ședințele principale

Ședința de primăvară

1. Deschiderea sedinței.

2. Legalizarea ședinței.

3. Alegerea președintelui ședintei, secretarului, a unui verificator al procesului verbal și a două persoane care numara voturile.

4. Se aprobă ordinea de zi.

5. Se aprobă planul de activități, bugetul de venituri și cheltuieli precum și modificarea cotizației in urmatorul an calendaristic, se prezintă raportul anual si declaratia verificatorului contabil.

6. Se aleg președintele si membrii conducerii.

7. Se analizeaza celelelte poropuneri mentionate pe ordinea de zi.

8. Deciziile finale.

Ședința de toamnă

1. Deschiderea ședinței.

2. Legalizarea sedintei.

3. Alegerea președintelui ședinței, secretarului, a unui verificator al procesului verbal si a două persoane care numara voturile.

4. Se aproba ordinea de zi.

5. Se prezintă bugetul.

6. Se aprobă bugetul și se decide repartizarea veniturilor sau recuperarea pierderilor.

7. Se analizează celelelte poropuneri mentionate pe ordinea de zi.

8. Deciziile finale.

Dacă un membru doreste sa facă o propunere aceasta trebuie trimisă în scris  în timp util pentru includerea pe ordinea de zi.

Schimbarea regulilor și dizolvarea asociației

Decizia de modificare a normelor si dizolvarea asociației trebuie sa fie facute la o reuniune de asociere cu cel putin trei patrimi (3 / 4) din majoritatea voturilor exprimate. Convocarea trebuie să precizeze normele de modificare sau dizolvarea asociației. La desfiintarea asociației se vor folosi rezervele asociației conform deciziei luate în sedința de desfiintare. în mod similar se procedeaza si la închiderea asociației.